Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş

Adresa: str. Gheorghe Laza nr. 9B, Timişoara, CP 300081
Telefon: 0256 499 334
Fax: 0256 499 332
E-mail: info.adm@dgfptm.ro

DGFP Timiş, funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene aprobat prin Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 1348 / 2009. În baza acestui act normativ, DGFP Timiş are următoarele principale atribuţii:

 • desfăşoară ansamblul activităţilor de administrare fiscală a contribuabililor, respectiv: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, colectarea si verificarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, precum şi asistenţa şi îndrumarea contribuabililor in aplicare legislaţiei fiscale si a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
 • organizează in conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie si contabilitate publica la nivel teritorial asigurând încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor pe bugete precum si exercitarea controlului prevăzut de normele legale;
 • verifică şi avizează, potrivit legislaţiei, documentele justificative prezentate de agentii economici in care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul general consolidat;
 • desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 • administrează contul curent al trezoreriei judetene deschis la Sucursala judeteana a Bancii Nationala a Romaniei, urmarind in mod deosebit incasarea veniturilor statului, efectuarea decontarii cheltuielilor institutiilor publice, existenta soldului precum si a angajamentelor asupra acestuia;
 • asigura primirea, centralizarea si verificarea potrivit normelor legale a situatiilor financiare, respectiv a darilor de seama intocmite si depuse de agentii economici, respectiv de institutiile publice si organizatiile obstesti si analizeaza rezultatele financiare pe ansamblul judetului;
 • asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale, colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale;
 • asigura functia de audit public intern, conform legii;
 • reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de activitatea pe care o desfaşoară, participă potrivit actelor normative in vigoare sau a mandatului primit din partea MFP si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia;
 • asigura dialogul, in cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, in scopul informarii permanente asupa nevoilor acestora si facilitarii rezolvarii problemelor ridicate ce intra in sfera de activitate a ANAF si a MFP;
 • inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru care s-au emis titluri executorii;
 • realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;
 • participa si sustine cu specialisti din cadrul aparatului propriu desfasurarea unor activitati legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care implica cooperarea internationala, inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot la nivel teritorial, in baza sarcinilor aprobate de conducerea ANAF si a MFP;
 • desfăşoară activitate de informare, educare şi asistenţă a contribuabililor;
 • verifica aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit art. 1(4) din Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

În ceea ce priveşte exemplificarea documentelor eliberate de către DGFP Timiş, mai jos vă facem o expunere a documentelor eliberate de structurile componente ale DGFP Timiş:

 • Decizie de inregistrare a documentului de spatiu cu destinatie de sediu social,
 • Decizie de aprobare/respingere a regimului de declarare derogatoriu,
 • Decizie de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari,
 • Decizie de schimbare a domiciliului fiscal,
 • Decizie de corectie a erorilor materiale din decontul de TVA,
 • Decizie privind perioada fiscala pentru TVA,
 • Decizie de rambursare TVA + Nota de compensare/restituire TVA,
 • Nota de compensare/restituire TVA,
 • Adresa stare vector fiscal,
 • Eliberare copii documente din dosarul fiscal,
 • Decizie de impunere anuala,
 • Decizie de plati anticipate,
 • Adeverinta de venit,
 • Eliberare duplicate fise fiscale, decizii de impunere,
 • Certificat de atestare fiscala persoane fizice si persoane juridice,
 • Adresa confirmare situatie fiscala,
 • Decizie de impunere privind corectia evidentei fiscale,
 • Nota de compensare/Nota de transfer,
 • Decizie de restituire impozite, taxe si contributii + Nota de compensare/restituire impozite, taxe si contributii,
 • Certificat de rezidenta fiscala persoane fizice si persoane juridice,
 • Certificat de atestare a impozitului platit in Romania de catre persoane fizice si persoane juridice nerezidente,
 • Adresa instiintare ridicare poprire bancara,
 • Decizie de calcul taxa pe poluare,
 • Adresa asistenta contribuabili persoane fizice si persoane juridice,
 • Adresa confirmare cont deschis in Trezorerie,
 • Eliberare dovada achitare impozite, taxe si contributii la bugetul general consolidat,
 • Cerere de deschidere de cont pentru institutii publice si agenti economici,
 • Eliberarea extraselor de cont pentru instituţiile publice, operatorii economici si persoanele fizice titulare de certificate de trezorerie transformate in certificate de depozit,
 • adrese atribuire numere de ordine pentru fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale,
 • adrese de modificare a locului de instalare pentru aparatele de marcat electronice fiscale,
 • adrese de radiere a numerelor de ordine fiscale atribuite pentru aparatele de marcat electronice fiscale,
 • Eliberare certificate de cazier fiscal.
Înapoi