Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Organism Intermediar POS DRU Regiunea VEST

Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Timişoara, CP 300125
Telefon: 0256 293 686
Fax: 0356 080 248
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro

Activitatea OIR POSDRU – Regiunea Vest în calitate de organism intermediar este reglementată în principal de H.G. nr 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale şi de Acordul de delegare de funcţii încheiat între MMFPS – Directia Generala AMPOSDRU şi OIR POSDRU – Regiunea Vest (aprobat prin Ordinul MMFES nr. 600/2008) şi actele adiţionale ulterioare.

Principalele atribuţii şi competenţe ce ne revin, aşa cum rezultă din funcţiile generale şi specifice delegate, sunt următoarele:

 • Lansare cereri de propuneri de proiecte
 • Evaluare şi selecţie proiecte
 • Informare şi publicitate
 • Birou de informare şi suport în implementarea proiectelor (helpdesk)
 • Contractare
  • Întocmeşte dosarele proiectelor de contract de finanţare;
  • analizează şi decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanţare de grant şi strategice (notificări sau acte adiţionale);
  • organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării acestora de reziliere de către beneficiari/OIR/AM a contractelor de finanţare.
 • Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor:
  • asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor;
  • verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport primite de la beneficiari;
  • verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari şi efectuează misiuni de verificare la faţa locului;
  • verifică cererile de rambursare, cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătită de beneficiari precum şi documentele suport primite de la beneficiari în vederea stabilirii eligibilităţii cheltuielilor;
  • cu ocazia verificărilor la faţa locului, OIR verifică, pe bază de eşantion, dosarul achiziţiilor efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanţate.
 • Control antifraudă
 • Managementul neregulilor
 • Verificare ex-ante

Instituţia pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate o serie de documente de interes public, dintre care amintim:

 • Ghidurile Solicitantului;
 • lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri privind cererile de propuneri de proiecte finanţate din POSDRU;
 • lista beneficiarilor de proiecte finanţate prin POSDRU 2007 – 2013;
 • regulamente, directive, decizii, comunicări ale instituţiilor europene;
 • ordine, instrucţiuni, circulare MMFPS/AMPOSDRU.
Înapoi