DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Informatii utile pentru rezidentii sesiunea 22 mai 2016

Înapoi

Informatii utile rezidenti sesiunea 22.05.2016


I. INCADRAREA REZIDENŢILOR CARE AU ALES CENTRUL DE PREGĂTIRE TIMIŞOARA
Contractele individuale de muncă
În perioada 6 iunie -14 iunie 2016 candidații care au ales loc / post se vor prezenta pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durata determinată / nedeterminată, astfel:
• candidații care au ales post - la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs
• candidații care au ales loc - pentru centrul universitar Timişoara încadrarea se face la spitalul desemnat în funcție de specialitatea aleasă
Centrul universitar TIMIŞOARA - lista spitalelor de angajare (plătitoare) (format .pdf)

Contractul individual de muncă se va încheia începând cu data de 16 iunie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face la DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ camera 20 în ziua de 15 iunie 2016 (intre orele 12,00-15,00).
Programarea repartiției pe ore și specialități se va afișa la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Timis, Strada Lenau nr.10 şi pe acest site.
Repartiţia pe clinici şi coordonatori se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (imputerniciții vor prezenta și împuternicirea notarială) și a adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durata determinată sau nedeterminată, după caz.
Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc sau post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să depună la Direcţia de Sănătate Publica Timis camera 20 angajamentul de plată la cea de a doua specialitate insoţit de copie carte identitate.
Direcţia de Sănătate Publică Timiş va transmite Ministerului Sănătății (str.Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București) angajamentele de plată la cea de a doua specialitate.
Model angajament de plată (format pdf)

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.( La Direcţia de Sănătate Publică Timiş se va depune de fiecare data copie după dovada de plată a taxei).
Stagiul de pregătire va începe la data de 16 iunie 2016
Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 16.06.2016.
II. STAREA DE INCOMPATIBILITATE
În conformitate cu prevederile art. 6. din O.G. nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.
Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:
a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;
b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;
c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;
d) în caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevăzute de lege.
Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alineatul anterior lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.
Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia prin Directia de Sanatate Publica Timis.
În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul anterior, rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.
În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
• cerere iesire din incompatibilitate olografă conform model
la cerere se anexeaza si o copie act identitate (ci/bi sau pasaport în termen de valabilitate)
Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Informaţii suplimentare referitoare la rezidenţiat se pot obţine la Biroul resurse umane al Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, telefon 0256-494680 int 113.

anuntul complet