Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

Adresa: str. Lenau nr. 10, Timişoara, CP 300029
Telefon: 0256 494 680
Fax: 0256 494 667
E-mail: dspj.timis@dsptimis.ro

Atribuţiile şi competenţele Direcţiei de Sănătate Publică Timiş sînt stabilite prin Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti si Legea nr. 95/2006.

D.S.P. Timiş este responsabilă de:

 • punerea în aplicare a politicii şi a programelor naţionale de sănătate publică pe plan local,
 • elaborarea şi implementarea programelor locale,
 • identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică
 • organizarea structurilor sanitare şi a evidenţelor statistice pe probleme de sănătate,
 • planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Pentru a indeplini aceste obiective DSP Timiş are, in principal urmatoarele atribuţii:

 • acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc;
 • controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc;
 • asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
 • identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
 • facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc;
 • coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite;
 • coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din teritoriul dat; colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei din comunitatea arondată, utilizând informaţiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;
 • evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicine preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;
 • urmăreşte aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale;
 • coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
 • în domeniul PNS, implementează, coordonează, monitorizează şi evaluează PNS la nivelul teritoriului arondat. Pot astfel încheia contracte pentru derularea acestora, în condiţii stabilite de norme cu unităţi sanitare publice/private, instituţii publice, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale care au preluat managementul pentru anumite structuri;
 • informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean
 • asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
 • emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;

Implicată în procesul de descentralizare demarat de Ministerul Sănătăţii, DSP Timiş a suferit o serie de modificări ale structurii organizatorice, dar îşi menţin în continuare următoarele competenţe (HG 562/2009):

 • supravegherea epidemiologică şi controlul problemelor de sănătate publică (boli transmisibile şi netransmisibile, determinanţii stării de sănătate, asistenţa de sănătate publică a colectivităţilor organizate de copii şi tineri, asistenţa mamei şi copilului etc.);
 • monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc la nivel naţional şi teritorial şi dezvoltarea de măsuri specifice pentru reducerea impactului acestora;
 • coordonarea şi organizarea asistenţei medicale de urgenţă la nivel judeţean;
 • colaborarea cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă în supravegherea şi evaluarea
 • situaţiilor/fenomenelor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi solicitarea colaborării structurilor de specialitate abilitate pentru eliminarea /anihilarea riscului;
 • promovarea sănătăţii;
 • legatura informaţională cu unităţile sanitare;
 • controlul în sănătate publică şi în asistenţa medicală;
 • implementarea programelor naţionale de sănătate;
 • coordonarea profesională a tuturor activităţilor de asistenţă medicală din judet.


DSP Timiş eliberează toate documentele publice prevăzute de Legea 544/2001 si care nu intră în sfera de aplicabilitate a Legii 677/2001, cu condiţia să intre în competenţa materială a Direcţiei de Sanatate Publică Timiş.

Înapoi