Laboratorul De Igiena Radiatiilor

Paşii, documentaţie, raportări

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA OBȚINERII ASISTENȚEI DE SPECIALITATE, AVIZĂRII, AUTORIZĂRII SANITARE, ACORDĂRII VIZEI LA AUTORIZAŢIA SANITARĂ ŞI EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE RADIOPROTECŢIE DE CĂTRE LABORATORUL DE IGIENA RADIAŢIILOR IONIZANTE AL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIŞ

1. Solicitantul întocmeşte documentaţia în vederea obținerii asistenței de specialitate, avizării, autorizării sanitare, acordării vizei la autorizaţia sanitară şi efectuarea măsurătorilor de radioprotecţie.
Când documentaţia este completă, solicitantul se adresează direct Laboratorului de Igiena Radiaţiilor Ionizante teritorial pentru plata tarifelor aferente înaintea înregistrării documentaţiei la Biroul de Avize şi Autorizaţii.
Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante se află în Timișoara, Bd. Victor Babeș, Nr. 18, iar programul de lucru cu publicul este Luni-Joi, orele 08:30-10:00.
2. Documentația verificată de personalul de specialitate al Laboratorului de Igiena Radiaţiilor Ionizante se va depune de către solicitant la Biroul de Avize și Autorizații prin programarea prealabilă efectuată on-line la adresa http://www.dsptimis.ro/programari-avize-autorizatii.
3. Documentaţia se depune de către solicitant la Biroul pentru Avize şi Autorizaţii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Județeană Timiş. Unităţile sanitare solicitante de pe teritoriul judeţului Arad se vor adresa, conform Ordinului M.S. Nr. 431/2004 privind Organizarea şi funcţionarea laboratoarelor şi compartimentelor de igiena radiaţiilor ionizante aflate în reţeaua ministerului sănătăţii, cu modificările ulterioare, Direcției de Sănătate Publică care are în structura sa laborator de igiena radiațiilor ionizante şi care asigură asistența de specialitate în județul propriu și în județul arondat teritorial, potrivit anexei Nr. 2, respectiv Direcţia de Sănătate Publică Județeană Timiş.
4. Biroul de Avize şi Autorizaţii înregistrează documentaţia şi o repartizează Laboratorului de Igiena Radiaţiilor Ionizante.
5. Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de soluționare a documentațiilor, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului, de regulă înainte de expirarea termenului iniţial.
6. În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea completării documentaţiei şi transmiterii documentelor solicitate, precum şi cu privire la consecinţele termenului de procesare a cererii prevăzut la punctul 6.
7. În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
8. Autorizaţia se supune condiţiei îndeplinirii continue a cerinţelor. În acest sens autorizaţia sanitară de funcţionare se vizează anual de către autoritatea emitentă, cu excepţia autorizaţiilor pentru laboratoarele de roentgendiagnostic dentar dotate cu instalaţii radiologice dentare având tensiunea radiogenă ≤ 80 kV, autorizaţii care se vizează la 2 ani.
9. Cu minimum 30 zile calendaristice inainte de expirarea Vizei la Autorizația Sanitară de Funcționare solicitantul se adresează Laboratorului de Igiena Radiațiilor Ionizante cu documentația completă, în vederea verificării și efectuarea plății tarifelor aferente. Documentația verificată se va depune conform celor menționate la puctul 2.
10. În perioada dintre două vize, în cazul în care au fost efectuate modificări faţă de documentaţia şi situaţia pe baza cărora s-a emis autorizaţia sanitară, se solicită emiterea unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare.
11. Viza menţionată la punctul 9 se aplică pe acelaşi formular de autorizaţie, pe verso sau în rubrica special destinată, cuprinzând data, numărul referatului, numele persoanei care a întocmit referatul şi ştampila conducerii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş.
12. Anularea autorizaţiei sanitare se poate face în următoarele situaţii:
a) funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării,
b) neremedierea deficienţelor care pot aduce atingere sănătăţii publice,
c) funcţionarea unităţii cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă,
d) retragerea autorizaţiei Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN),
e) nerespectarea termenilor şi condiţiilor de la punctul 11.
13. Autorizaţia pentru obiectivele/activităţile cu surse şi generatori de radiaţii care se autorizează pe faze de realizare este precedată de obţinerea avizelor sanitare, după caz, de amplasare, construcţie, reamenajare, conservare şi dezafectare instalaţii nucleare şi radiologice, conform tabelului prevăzut în Ordinului M.S. Nr. 381/2004, anexa Nr. 1.
14. Documentaţiile de asistență de specialitate/avizare/autorizare/viză anuală, însoţite de referatele de evaluare şi copii după documentele eliberate, se arhivează, în condiţii şi spaţii adecvate de păstrare la Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante, precum şi la Direcţiile de Sănătate Publică teritoriale în care se află obiectivul/activitatea autorizată.
15. Durata de păstrare a documentelor de la punctul 14: durata de viaţă a obiectivului/activităţii plus 30 de ani.

Ataşamente

I.Documentaţia necesară pentru solicitarea avizului sanitar

II.1. Documentaţia necesară pentru solicitarea autorizaţiei sanitare pentru instalațiile radiologice care se autorizează în două faze (aviz sanitar amplasare-construcție și autorizație sanitară):

II.2. Documentaţia necesară pentru solicitarea autorizaţiei sanitare pentru instalațiile radiologice care se autorizează în fază unică:

III.Documentaţia necesară pentru solicitarea vizei la autorizaţia sanitară

IV.Documentaţia necesară pentru solicitarea măsurătorilor dozimetrice de arie

V. Asistenta de specialitate

VI. Lista tarifelor pentru prestaţiile Laboratorului Igiena Radiaţiilor conform OMS nr. 3.421 din 21.11.2022

VII.Legislatie specifica avizare/autorizare/acordare a vizei la autorizaţia sanitară

RAPORTĂRI CĂTRE LABORATORUL IGIENA RADIAŢIILOR IONIZANTE

Pentru toate unităţile:

Se vor comunica anual la D.S.P. Timiş datele privind expuşii profesional la radiaţii ionizante, pe locuri de muncă şi tip de expunere.

Pentru toate unităţile medicale: