Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Adresa: str. Romulus nr. 60, Timişoara, CP 300203
Telefon: 0256 497 700
Fax: 0256 498 271
E-mail: timis@isc-web.ro

Principalele atribuții și competențe ce reglementează organizarea și funcționarea I.S.C. - I.J.C. Timiș

  • Inspectoratul de Stat în Construcții este organizat și funcționează în conformitate cu dispozițiile O.G nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC aprobată prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare.
  • Potrivit art. 1 din O.G. nr. 63/2001: se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care se desfiinţează.
  • Conform dispozițiilor art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 63/2001 Inspectoratul de Stat în Construcţii este: ”organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul statului cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.”
  • În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 63/2001 I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele județene în construcții, unități fără personalitate juridică.
  • Atribuțiile generale și specifice ale ISC și ale inspectoratelor județene sunt prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 1335/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare al ISC aprobat prin Ordinul MDRT nr. 1176/16.03.2011.

Astfel, potrivit actelor normative anterior menționate, I.S.C. este organul tehnic de specialitate al administrației publice centrale care se organizează și funcționează ca instituție publică cu presonalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, finanțată integral de la bugetul de stat.

I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile:

a) calitatea în construcţii;
b) amenajarea teritoriului şi urbanismul;
c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii;
e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.

I.S.C. exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea construcţiilor din unităţile sectorului public, mixt şi privat.

Documente eliberate de I.J.C. Timiș la cererea persoanelor fizice sau juridice

  • emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente;
  • emite avizul tehnic pentru lucrările de intervenții la construcții existente - reparații, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări- prevăzute la art. 1 alin. 3 din H.G. nr. 1.072/2003 cu modificările ulterioare, care se finanțează integral din fonduri publice locale.
Înapoi