Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

Adresa: spl. N. Titulescu, nr. 12, Timişoara, CP 300167
Telefon: 0256 407 959
Fax: 0256 203 678
E-mail: itmtimis@itmtimis.ro

Atribuţii generale

a) controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;
b) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă cu condiţii deosebite, evidenţa acestora şi modul de realizare de către operatorul economic a măsurilor tehnico-economice pentru normalizare;
c) soluţionează, în limita competenţelor legale, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice sau juridice;
d) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii şi gestionează registrele electronice din domeniul de competenţă.

1.1. Atribuţii specifice în domeniul stabilirii şi controlului relaţiilor de muncă

 • controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 • controlează respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile şi în contractele individuale de muncă;
 • controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;
 • verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori;
 • verifică aplicarea O.U.G. 56/2007 privind încadrarea în muncă a străinilor în România;
 • verifică aplicarea Legii 156/2000 rep. privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
 • verifică aplicarea prevederilor Legii 202/2002 rep. privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 • verifică aplicarea prevederilor H.G. 161/2006 actualizată, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
 • verifică aplicarea prevederilor H.G. 104/2006 actualizată, privind reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul de servicii transnaţionale pe teritoriul României;
 • verifică aplicarea prevederilor O.U.G. 96/2003 actualizată privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează şi organizează evidenţa acestora.

1.2. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi al sănătăţii în muncă

a) controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi a altor acte normative din domeniul de competenţă;
b) cercetează evenimentele conform competenţelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
c) controlează activitatea de instruire şi informare a lucrătorilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;
d) autorizează funcţionarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a persoanelor juridice, prin eliberarea certificatului constatator, în condiţiile legii aplicabile;
e) abilitează şi retrage abilitarea persoanelor fizice şi juridice pentru a presta servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în calitate de serviciu extern de prevenire şi protecţie;
f) avizează documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate de persoane fizice sau juridice;
g) controlează conform competenţelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la
introducerea pe piaţă a produselor din domeniul reglementat;
h) restricţionează comercializarea produselor neconforme;
i) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;
j) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice luate de angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea stării de sănătate a salariaţilor expuşi la noxe;
k) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical periodic;
l) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege.

2. Documente eliberate de I.T.M. Timiş

 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru obţinerea certificatului E 101 de la CNPAS
 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru obţinerea autorizării ANRE, ARR
 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru licitaţii
 • Adeverinţe cu număr de salariaţi pentru licenţă de funcţionare
 • Adeverinţe pentru contingent
 • Solicitare de informare dacă o societate comercială figurează în evidenţa I.T.M. Timiş
 • Adrese confirmare persoane angajate active sau încetate în baza de date a I.T.M. Timiş la solicitarea: executorilor judecătoreşti, Poliţiei Municipiului Timişoara, Secţiilor de Poliţie din România, Judecătoriei Timişoara, Tribunalului Timiş, Curţii de Apel Timişoara, Băncilor din toată ţara, Agenţiilor Locale de Ocupare a Forţei de Muncă din jud. Timiş şi Primăriilor din jud. Timiş
 • Certificat de Abilitare a Serviciului Extern de Prevenire şi Protecţie
 • Certificat Constatator pentru Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Autorizaţii şi Avize pentru operaţiuni cu materii explozive
 • Avize pentru spaţii în care se păstrează arme şi muniţii
 • Avize pentru locuri de muncă aflate în condiţii deosebite.
Înapoi