Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara

Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, Timişoara, CP 300125
Telefon: 0256 294 897
Fax: 0256 205 511
E-mail: itrsvtm@easynet.ro

Raza de competenta teritoriala a I.T.R.S.V. Timisoara, cuprinde judetele Timis, Hunedoara si Caras-Severin.

Functionarea si atributiile I.T.R.S.V. sunt stabilite prin H.G. nr. 333/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele atributii si competente sunt:

În domeniul managementului activitatilor de silvicultura si vanatoare

 • asigură implementarea strategiei de dezvoltare a silviculturii, aprobă/avizează solicitările de scoatere definitivă/temporară a terenurilor din fondul forestier naţional;
 • avizează reprimirea în fondul forestier a suprafeţelor scoase temporar;
 • monitorizează împădurirea terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv, participă la acţiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar;
 • înregistrează contractele de administrare a padurilor, ţin evidenţa defrişării suprafeţelor de pădure, conduc si receptioneaza lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor altele decat cele proprietate publica a statului, avizeaza si recepţionează proiectele tehnice de reconstrucţie ecologică;
 • avizează/aproba solicitările privind derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice, aprobă proiectele de regenerare a pădurilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri şi executare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice private, aprobă actele de punere în valoare a masei lemnoase;
 • participă la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
 • urmăreşte respectarea prevederilor legale privind materialele forestiere de reproducere;
 • propune ministerului si contracteaza proiectarea si executia lucrarilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor degradate finantate de la bugetul de stat si surse proprii ale ministerului, avizează documentaţiile privind înfiinţarea ocoalelor silvice private, eliberează autorizaţia de practică a personalului silvic, acordă consultanţă de specialitate proprietarilor de păduri, eliberează autorizaţii pentru confecţionarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare, asigura implementarea Masurii 2.2.1. „Prima impadurire a terenurilor agricole„, încheie contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, fac observaţii asupra stării efectivelor de vânat pe fondurile de vânătoare, avizează solicitările gestionarilor fondurilor de vânătoare referitoare la suplimentări de cotă de recoltă, studiile referitoare la popularea fondurilor de vânătoare cu specii noi de vânat, documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare;
 • ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, organizează şi desfăşoară acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului la vânătoare

În domeniul controlului regimului silvic şi controlului activităţii de vânătoare

 • exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;
 • controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, reconstrucţie ecologică, îngrijire şi conducere a arboretelor, alegerea şi aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecţia pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, gospodărirea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, precum şi a altor norme care reglementează regimul silvic;
 • controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;
 • controlează respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate, execută controale la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere, controlează circulaţia materialelor lemnoase şi execută controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activităţilor de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, controlează modul de exploatare a masei lemnoase, controleaza organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
 • controlează modul de constituire şi utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale;
 • modul în care se desfăşoară acţiunile de evaluare anuală a efectivelor de vânat;
 • controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri de vânătoare;
 • dacă la acţiunile de vânătoare organizate sunt folosite arme şi muniţii omologate etc.

Documentele eliberate la cererea persoanelor fizice sau juridice

 • acord de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pentru materialul lemnos
 • autorizatie pentru confectionarea, detinerea si utilizarea dispozitivelor de marcat dreptunghiulare materialul lemnos
 • decizie/aviz de ocupare temporara/definitiva de terenuri din fondul forestier national
 • aviz pentru reprimirea in fondul forestier a suprafetelor scoase temporar
 • aviz pentru schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor
 • avize pentru proiectele de impadurire depuse in cadrul Masurii 2.2.1 si Fondul de Mediu
 • aviz pentru infiintarea ocoalelor silvice private
Înapoi